Is Het Interessant Om Een Bedrijfswagen Te Registreren In ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper thumbnail

Is Het Interessant Om Een Bedrijfswagen Te Registreren In ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Published Jan 22, 22
7 min read

Bedrijfswagen: Wat Moet Je Weten Als Werkgever - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Indien het een wagen zonder tankkaart betreft: Wanneer het een wagen met tankkaart betreft: Deze vergoeding wordt geacht eerst te worden aangewend voor woon-werkverkeer, waardoor de werkgever niet meer verplicht is om tussen te komen in de kosten van deze verplaatsingen. Indien hij dit wel doet d. m.v. een fietsvergoeding, treinabonnement of dergelijke wordt dit voor de werknemer belast als gewoon loon en dient er door de werkgever RSZ op betaald te worden, tenzij dit bedrag onder de basisvrijstelling van 400 EUR blijft.

Geen Fiscale Voordelen Meer Voor Vervuilende Bedrijfswagens - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperVan Bedrijfswagens Naar Mobiliteitsoplossingen - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Net zoals bij een gewone bedrijfswagen wordt de werknemer belast op een zogenaamd voordeel alle aard, hetgeen berekend wordt aan de hand van volgende formule (ongeacht of het de mobiliteitsvergoeding met of zonder tankkaart betreft): Opnieuw geldt hierbij eveneens het minimum voordeel alle aard analoog aan normale bedrijfswagens (voor AJ 2020 is dit 1.

Is Het Interessant Om Een Bedrijfswagen Over Te Kopen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

000 x 6/7 x 4% = 1. 097 EUR (maar met een minimum van ) In de veronderstelling dat het voordeel aan het maximale tarief in de personenbelasting belast wordt, bedraagt de belasting hierop aldus . De netto mobiliteitsvergoeding zal bijgevolg op jaarbasis 5. 913 EUR bedragen, oftewel . Concluderend kunnen we stellen dat een dergelijke vergoeding voor de werknemer vermoedelijk niet zal volstaan om zelfstandig een wagen mee te financieren (incl.

Echter kan het in sommige specifieke gevallen wel opportuun zijn om te opteren voor de mobiliteitsvergoeding, denk aan gevallen waarbij een gezin twee bedrijfswagens ter beschikking heeft maar er in feite slechts één nodig heeft. Of nog, wanneer een werknemer dichtbij zijn werk woont in de stadskern en veel verplaatsingen met de fiets of het openbaar vervoer kan doen.

Kies Ik Voor Een Elektrische Bedrijfswagen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

De toepassingsmodaliteiten zijn grotendeels analoog aan deze van de hierboven beschreven mobiliteitsvergoeding, dit wil zeggen dat ook hier het initiatief komt van de werkgever, deze mag vrij kiezen aan welk type werknemers hij de keuze geeft. De werknemer in kwestie moet reeds in aanmerking komen voor een bedrijfswagen conform de carpolicy van het bedrijf.

Om de hoogte van het budget te bepalen dient men te kijken naar de zogenaamde TCO (total cost of ownership) voor de werkgever. Dit is de jaarlijkse brutokost incl. fiscale en parafiscale lasten, brandstofkosten, financieringskosten etc… van het betreffende voertuig dat “ingeruild” wordt voor een mobiliteitsbudget. Dit budget kan dan door de werknemer vrij worden besteed binnen één van de 3 pijlers binnen het mobiliteitsbudget (zonder dat er een vaste volgorde geldt – je kan dus kiezen om bijvoorbeeld enkel pijler 1 en 3 op te vullen met het mobiliteitsbudget): De wagen kan ingeruild worden voor een .

Een Bedrijfswagen Als Zelfstandige: Wat Betekent Dat? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Elektrische Bedrijfswagens Hot Or Not - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperVaa Bedrijfswagen Berekenen In 2022 - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Verder komen ook kosten van gemeenschappelijk vervoer, taxi, deeloplossingen zoals carsharing en dergelijke in aanmerking. Zelfs bepaalde huisvestingskosten kunnen met het budget betaald worden, zoals huur en hypothecaire intresten met betrekking tot een woning die binnen een straal van 5 km van de vaste werkplaats ligt. Het bedrag dat door de werknemer besteed wordt aan deze pijler is vrijgesteld van sociale bijdragen en personenbelasting en bovendien volledig aftrekbaar voor de werkgever.

o.v. de mobiliteitsvergoeding aangezien er door de werkgever 25% sociale bijdrage verschuldigd is en de werknemer een persoonlijke bijdrage van 13,07% dient te betalen. Samenvattend kunnen we stellen dat het mobiliteitsbudget zeker mogelijkheden biedt om werknemers flexibeler te belonen op een fiscaal interessante manier, wanneer men dit vergelijkt met de dure traditionele bezoldiging.

Fiscaliteit En Bedrijfswagens: Benzine, Diesel Of Elektrisch? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Aan de andere kant dient wel opgemerkt te worden dat het budget in de meeste gevallen te hoog zal zijn om dit integraal te kunnen spenderen aan de tweede pijler. De winstpremie voor werknemers als nieuw bonussysteem voor vennootschappen A (Opkoper mobilhome). Algemeen Sedert 1 januari 2018 hebben vennootschappen een nieuwe bonusvorm voor handen die het mogelijk maakt om werknemers mee te laten delen in de gerealiseerde winst van de vennootschap.

Aantal Bedrijfswagens Opnieuw (Licht) Gestegen, Benzine Wint ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperDe Voordelen Van Alternatieve Verloning Voor Kmo's - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Belangrijk aan het systeem is dat het over de toekenning van een collectief voordeel gaat. De toekenning van een winstpremie op individuele basis aan één enkele werknemer is dus niet mogelijk. Daarnaast mag de winstpremie ook niet worden toegekend ter vervanging van loon of andere voordelen zoals voorzien in de individuele of collectieve overeenkomsten.

Kies Ik Voor Een Elektrische Bedrijfswagen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

De toekenning van de winstpremie kan de vennootschap doen in twee mogelijke vormen: Onder de vorm van een waarbij ofwel het bedrag gelijk is voor alle werknemers, ofwel het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers. Hierbij volstaat de beslissing door de (gewone of buitengewone) algemene vergadering om tot de toekenning van een identieke winstpremie over te gaan.

anciënniteit, functie, etc.). Voor de toekenning van een gecategoriseerde winstpremie volstaat de beslissing door de algemene vergadering niet. Dit gebeurt op basis van een CAO. Alvorens een winstpremie onder deze vorm kan worden toegekend, dient de winstpremie allereerst ingevoerd te worden via een specifieke ondernemings-cao (of toetredingsakte). Dit is een gelijkaardige formaliteit als de formaliteit verbonden aan de zgn.

Belasting Op Het Voordeel Alle Aard Stijgt Aanzienlijk In 2022 - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Merk wel op dat het recht op toekenning van een winstpremie nooit definitief verworven is en enkel kan plaatsvinden op initiatief van de werkgever. De toekenning van een winstpremie in het ene jaar heeft dan ook niet tot gevolg dat dergelijke premie ook het volgende jaar dient toegekend te worden/opeisbaar is.

Fiscale behandeling van de winstpremie Fiscaal worden beide vormen van winstpremies vrijgesteld van personenbelasting in hoofde van de werknemers. Dit wil echter niet zeggen dat er geen belastingen verschuldigd zijn op de toegekende premies - Auto opkoper. Beide premies zijn namelijk wel onderworpen aan een bevrijdende voorheffing van 7%, die door de werkgever wordt ingehouden.

Een Diesel Als Bedrijfswagen: Nog Zinvol? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Duurzaam Alternatief Bedrijfswagen Krijgt Zegen Parlement - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperVoordeel Alle Aard Van Een Bedrijfswagen Of Bedrijfsvoertuig - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


C. Sociaalrechtelijke behandeling van de winstpremie Op sociaalrechtelijk vlak is de werkgever geen patronale bijdragen verschuldigd op de toegekende winstpremies. Enkel de werknemer betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07% op de ontvangen premie. D. Winstpremie vs. niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Een vaak gebruikte methode bij de optimalisatie van loonpakketten, die daarnaast ook de werknemers stimuleert om zo productief mogelijk te zijn, zijn de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, oftewel de loonbonus.

Toch moeten we hier opmerken dat met de recent invoering van de “e-bonus” de administratie werk maakt van een versoepeling van de bestaande procedure. De e-bonus maakt het voor ondernemingen namelijk mogelijk om de loonbonusplannen ingevoerd via toetredingsakte elektronisch in te vullen en neer te leggen. Wat de loonbonusplannen ingevoerd via CAO betreft is het voorlopig nog niet mogelijk om deze elektronisch neer te leggen.

Is Een Bedrijfswagen Nog Een Interessante Verloning? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

De loonbonus kan m. a - Wij kopen auto’s.w met terugwerkende kracht worden ingevoerd, maar de periode waarop deze terugwerking betrekking kan hebben wordt wel beperkt in functie van de referteperiode van het plan. Wanneer de referteperiode bijvoorbeeld vanaf 01/07/2019 t. e.m. 31/12/2019 zou lopen wil dit bijgevolg zeggen dat het loonbonusplan uiterlijk tegen 31 augustus 2019 moet zijn neergelegd door de onderneming.

Conclusie Zoals uit het bovenstaande voorbeeld blijkt liggen de beide systemen ‘dicht tegen elkaar’ zowel qua kostprijs voor de werkgever als qua nettobedrag voor de werknemer. Opkoper mobilhome. Hierin zit dus weinig tot geen verschil (behalve in het geval van specifieke uitzonderingen waarbij het reële belastingtarief lager zou uitvallen dan het standaardtarief of het verlaagd tarief, waar we hier niet dieper op ingaan).